No_photof
Họ và tên Trần Thị Thêu
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học B Xuân Phú
Quận/huyện Huyện Xuân Trường
Tỉnh/thành Nam Định
Chuyên môn Lớp 2
Điểm số 90 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trần Thị Hằng
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học B Xuân Phú
Quận/huyện Huyện Xuân Trường
Tỉnh/thành Nam Định
Chuyên môn Tin học
Điểm số 12 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trần Thị Thoan
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/tthoan128
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học B Xuân Phú
Quận/huyện Huyện Xuân Trường
Tỉnh/thành Nam Định
Chuyên môn Tin học
Điểm số 95 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên ThS. Ngô Thị Hà
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học B Xuân Phú
Quận/huyện Huyện Xuân Trường
Tỉnh/thành Nam Định
Chuyên môn Lớp 4
Điểm số 681 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Ngô Thị Thùy Dương
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học B Xuân Phú
Quận/huyện Huyện Xuân Trường
Tỉnh/thành Nam Định
Chuyên môn Lớp 4
Điểm số 89 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trần Thị Phương
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học B Xuân Phú
Quận/huyện Huyện Xuân Trường
Tỉnh/thành Nam Định
Chuyên môn Mỹ thuật
Điểm số 90 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Trần Thị Hường
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học B Xuân Phú
Quận/huyện Huyện Xuân Trường
Tỉnh/thành Nam Định
Chuyên môn Ngoại ngữ
Điểm số 89 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Lưu Thị Lan Hương
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học B Xuân Phú
Quận/huyện Huyện Xuân Trường
Tỉnh/thành Nam Định
Chuyên môn Lớp 5
Điểm số 6245 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Thu Hà
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học B Xuân Phú
Quận/huyện Huyện Xuân Trường
Tỉnh/thành Nam Định
Chuyên môn Tin học
Điểm số 500 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Phan Thị Tấm
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học B Xuân Phú
Quận/huyện Huyện Xuân Trường
Tỉnh/thành Nam Định
Chuyên môn Lớp 5
Điểm số 2022 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Trịnh Thị Phương
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học B Xuân Phú
Quận/huyện Huyện Xuân Trường
Tỉnh/thành Nam Định
Chuyên môn Lớp 1
Điểm số 103 (xem chi tiết)

1057292.jpg";i:1;i:200;i:2;i:110;}}-photo
Họ và tên Nguyễn Văn Bồn
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học B Xuân Phú
Quận/huyện Huyện Xuân Trường
Tỉnh/thành Nam Định
Chuyên môn Lớp 2
Điểm số 32941 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Mai Thị Yến
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học B Xuân Phú
Quận/huyện Huyện Xuân Trường
Tỉnh/thành Nam Định
Chuyên môn Lớp 4
Điểm số 171 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Trịnh Thị Hà
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học B Xuân Phú
Quận/huyện Huyện Xuân Trường
Tỉnh/thành Nam Định
Chuyên môn Lớp 4
Điểm số 4079 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Phan Thị Hồng
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học B Xuân Phú
Quận/huyện Huyện Xuân Trường
Tỉnh/thành Nam Định
Chuyên môn Lớp 3, Lớp 4
Điểm số 1034 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Trịnh Thị Mai
Giới tính Nữ
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Tiểu học B Xuân Phú
Quận/huyện Huyện Xuân Trường
Tỉnh/thành Nam Định
Điểm số 34263 (xem chi tiết)

219044.jpg";i:1;i:200;i:2;i:150;}}-photo
Họ và tên Ngô Thị Thu
Giới tính Nữ
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Tiểu học B Xuân Phú
Quận/huyện Huyện Xuân Trường
Tỉnh/thành Nam Định
Điểm số 4224 (xem chi tiết)